Regulamin

Regulamin

§ 1 Warunki ogólne

 1. Właścicielem portalu drukksiazek.pl jest Mazowieckie Centrum Poligrafii Sp. z o.o. 05-270 Marki ul Lisi Jar 29. Zwane dalej Mazowieckim Centrum Poligrafii.
 2. Ofertę swoją kierujemy do wszystkich zainteresowanych naszymi usługami
 3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego wawaprint.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Regulamin określa zakres odpowiedzialności Mazowieckie Centrum Poligrafii, prawa i obowiązki Klienta korzystającego z usług Mazowieckie Centrum Poligrafii jak również Klientów, którzy zamawiają usługi bezpośrednio w Mazowieckie Centrum Poligrafii z pominięciem strony internetowej drukksiazek.pl zwanej dalej Serwisem.
 5. Przesłanie prawidłowo wypełnionego zlecenia jest równoznaczne z zawarciem umowy jednorazowego zlecenia pomiędzy Klientem a Mazowieckim Centrum Poligrafii.
 6. Klient wyraża wolę na realizację zlecenia i przyjmuje na siebie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez Mazowieckie Centrum Poligrafii.
 7. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.
 8. Klient rejestrując się wyraża w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. „O świadczeniu usług drogą elektroniczną” (Dz. U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204) zgodę na otrzymywanie w formie poczty elektronicznej komunikatów związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz listów informujących o bieżących działaniach Mazowieckie Centrum Poligrafii związanych ze świadczeniem i poszerzaniem zakresu usług.

§ 2 Zamówienie i jego realizacja

 1. Zamówienie w Mazowieckie Centrum Poligrafii można składać wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz dopełnieniu procedury rejestracyjnej.(przesłanie dokumentacji NIP, regon, KRS) Zamówienie składa się z jednego lub wielu zleceń na poszczególne pozycje z oferty Mazowieckie Centrum Poligrafii.
 2. Wprowadzanie istotnych zmian w zleceniach wpływa na cenę i termin realizacji przez Mazowieckie Centrum Poligrafii
 3. Pliki dostarczone do Mazowieckie Centrum Poligrafii należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na stronie „Jak przygotować” na stronie danego produktu.
 4. Nie stosowanie się do warunków Regulaminu będzie powodem odrzucenia zamówienia Klienta, jako niepodlegającego realizacji.
 5. Zlecenia zawierające pliki uszkodzone lub zawirusowane będą wstrzymywane do realizacji do czasu dostarczenia przez Klienta plików wolnych od w/w wad. O fakcie tym Mazowieckie Centrum Poligrafii informuje Klienta w formie e-maila niezwłocznie po wykryciu błędu, jednak nie później niż w dniu realizacji zlecenia. Za powstałe w wyniku tego opóźnienie Mazowieckie Centrum Poligrafii nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Mazowieckie Centrum Poligrafii. nie odpowiada za wady i opóźnienia w realizacji zleceń wynikające z niewłaściwego przygotowania plików graficznych do druku przez Klienta.

§ 3 Terminy realizacji i warunki dostaw zamówień

 1. Terminy realizacji zleceń dla poszczególnych produktów podane są bezpośrednio po otrzymaniu zamówienia przez przedstawicieli Mazowieckie Centrum Poligrafii
 2. Terminy realizacji zamówień podane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. W zamówieniach złożonych do godz.12:00 okres realizacji zlecenia (liczony w pełnych dniach roboczych) rozpoczyna się od momentu złożenia zmówienia. W przypadku zlecenia, które wpłynęło do serwisu po godz. 12:00, okres realizacji zlecenia jest liczony od godz. 8:00 następnego dnia roboczego. Termin realizacji nie uwzględnia czasu dostawy przesyłki do Klienta.
 3. Zamówienie na zbiór produktów o różnych terminach realizacji zostanie wykonane w całości w terminie dotyczącym produktu, dla którego podano najdłuższy czas realizacji.
 4. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych (np.: awaria maszyny, brak dostawy prądu itp.), które uniemożliwiają realizację zlecenia w terminie, Mazowieckie Centrum Poligrafii może nie dotrzymać terminu realizacji i wydłużyć go o czas trwania awarii czy usterki. O fakcie tym Mazowieckie Centrum Poligrafii informuje Klienta.
 5. Przy realizowaniu dwóch lub więcej zamówień w tym samym terminie, pochodzących od tego samego Klienta, z tym samym adresem wysyłkowym, w celu ograniczenia kosztów dostawy Mazowieckie Centrum Poligrafii może podjąć decyzję o wysłaniu ich w jednej przesyłce.
 6. Przy realizowaniu zamówień oznaczonych jako pilne, tzn. których wymagany termin realizacji jest znacząco mniejszy od tego podanego w serwisie Mazowieckie Centrum Poligrafii może, po uprzednim poinformowaniu klienta, podjąć decyzję o podniesieniu kosztu zamówienia o maksymalnie 30%.
 7. Mazowieckie Centrum Poligrafii zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

§ 4 Odpowiedzialność za jakość

 1. Drukarnia gwarantuje wykonanie usługi z jakością, jaką umożliwia nowoczesny, posiadany przez Mazowieckie Centrum Poligrafii proces technologiczny. Parametry techniczne poszczególnych operacji produkcyjnych (tolerancje wymiarów, pasowanie, ograniczenia produkcyjne etc.) podają specyfikacje techniczne dostępne na stronach poszczególnych produktów pod linkiem „Specyfikacje techniczne”.
 2. Prace z nadesłanych plików wchodzące w skład zamówienia będą realizowane w takiej formie, w jakiej zostały dostarczone przez Klienta. Mazowieckie Centrum Poligrafii nie sprawdza, nie wprowadzania poprawek i modyfikacji dostarczonych plików.
 3. Na życzenie klienta Mazowieckie Centrum Poligrafii może dokonać poprawek w jego pliku. W takim jednak przypadku proces realizacji zlecenia rozpocznie się pod warunkiem, że klient wyrazi pisemną akceptację wprowadzonych poprawek. Plik z naniesionymi poprawkami jest przesłany do klienta przez Internet. Na akceptacji powinny znajdować się: nazwa firmy Klienta, nazwisko imię osoby zatwierdzającej poprawki, data zatwierdzenia, nazwa pliku zawierającego poprawki. Za wykonanie poprawek Mazowieckie Centrum Poligrafii pobiera dodatkową opłatę. Ustaloną indywidualne w zależności od ilości i czasu dokonywania poprawek.
 4. Mazowieckie Centrum Poligrafii nie odpowiada za wady i opóźnienia zleceń wynikających z niewłaściwego (niezgodnego z zaleceniami technicznymi opisanymi w Serwisie) przygotowania plików komputerowych przez Użytkownika.
 5. Mazowieckie Centrum Poligrafii nie odpowiada za wady i opóźnienia zleceń wynikające z wadliwego działania sprzętu i oprogramowania Klienta.

§ 5 Bezpieczeństwo danych

 1. Mazowieckie Centrum Poligrafii gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazanych przez Klienta i wykorzystanie ich wyłącznie w celach związanych z działaniem Serwisu i należytą realizacją zamówień.
 2. Mazowieckie Centrum Poligrafii zobowiązuje się do nie udostępniania osobom trzecim plików dostarczonych do zamówień.

§ 6 Ceny

 1. Cena realizacji usługi jest uzależniona od rodzaju wybranego produktu oraz pozostałych usług. Do cen, które są cenami netto doliczany jest podatek VAT. Cena nie obejmuje kosztu przesyłki.
 2. Mazowieckie Centrum Poligrafii wystawia fakturę VAT na każde zrealizowane zlecenie.
 3. Wszelkie usługi związane z procesem technologicznym (bigowanie, laminowanie itp.), jak również ceny za usługi niestandardowe podane są w linku „Pozostałe usługi”.

§ 7 Płatności

 1. Płatność za usługi i produkty zamawiane w Serwisie może być dokonana przelewem z góry lub kartą płatniczą, gotówką kurierowi w momencie dostarczenia przesyłki, gotówką przy odbiorze osobistym lub przelewem z odroczonym terminem płatności w przypadku firm, które uzyskały kredyt kupiecki. Wybór sposobu płatności dokonywany jest przez Klienta w formularzu zamówienia.
 2. O kredyt kupiecki mogą się ubiegać klienci, którzy współpracują z serwisem co najmniej od dwóch miesięcy oraz których obroty brutto przekroczyły 1000 zł miesięcznie średnio w ostatnich dwóch miesiącach.
 3. Odroczone płatności przysługują jedynie Partnerom, którzy nie zalegają z płatnościami oraz nie przekroczyli limitu kredytowego.

§ 8 Reklamacje

 1. Klient niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki zawierającej zrealizowane przez Mazowieckie Centrum Poligrafii zlecenie zobowiązany jest sprawdzić zrealizowane zlecenie, co do ilości, braków, zagwarantowanych właściwości etc. Reklamacje dotyczące zrealizowanego zlecenia należy zgłaszać w formie pisemnej lub poprzez formularz reklamacji znajdujący się na stronie Serwisu w okresie 7 dni od chwili otrzymania przesyłki.
 2. Klient ma obowiązek udostępnienia całości reklamowanego zlecenia Mazowieckie Centrum Poligrafii celem potwierdzenia jego wady. Brak jakiejkolwiek części reklamowanego zlecenia nie upoważnia do reklamowania całej dostawy.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez Mazowieckie Centrum Poligrafii reklamowanego zlecenia. Pracownik Mazowieckie Centrum Poligrafii poinformuje Klienta o sposobie rozwiązania reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Mazowieckie Centrum Poligrafii ponosi koszty związane z dostarczeniem i odesłaniem reklamowanego zlecenia.
 4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Mazowieckie Centrum Poligrafii zobowiązuje się do pisemnego jej uzasadnienia. Koszty dostarczenia oraz odesłania reklamowanego zlecenia ponosi Klient.
 5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towaru. Klient zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem przedstawiciela firmy spedycyjnej. Protokół reklamacyjny należy niezwłocznie dostarczyć Mazowieckie Centrum Poligrafii Spółka z o.o. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie zostaną uwzględnione.

§ 9 Inne postanowienia

 1. Mazowieckie Centrum Poligrafii zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie Serwisu.

§ 10 Definicje

 1. Użytkownik (klient) – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoba fizyczna o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Portalu dokonuje czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej, dokonująca Zamówienia w ramach Portalu.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach drukarni internetowej drukksiazek.pl.
 4. Portal (serwis) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.drukksiazek.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
 5. Produkty - materiały i usługi poligraficzne będące przedmiotem obrotu w ramach działalności Portalu drukksiazek.pl.
 6. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 7. Zamówienie – zwane również Zleceniem: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Poligrafii Sp. z o.o.. Ulica Ciurlionisa 4, 05-270 Marki woj. Mazowieckie, Polska, NIP: 125-173-12-27
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia i realizacji zleceń oraz podczas tworzenia umów i wystawiania faktur na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz c RODO.
 3. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Państwa zgody.
 5. Do Państwa danych osobowych w celach niekomercyjnych, mogą mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające jak kancelaria prawna, biuro podatkowe, firmy windykacyjne, dostawcy, firmy kurierskie i transportowe tylko i wyłącznie w celu realizacji umów oraz firmy współpracujące przy realizacji naszych kampanii marketingowych.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem współpracy i brak takiej zgody na ich przetwarzanie skutkuje odmową realizacji Państwa zleceń.
 9. Państwa dane będą przechowywane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych klientów, w związku z wejściem w życie przepisów RODO chcemy Państwa zapewnić, że firma Mazowieckie Centrum Poligrafii Sp. z o.o. wprowadziła i w pełni stosuje w swojej działalności wewnętrzny System Ochrony Danych Osobowych dostosowany do wymagań RODO. Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Mazowieckie Centrum Poligrafii Sp. z o.o. podlegają najwyższej możliwej ochronie.

Powered by MasterApps